Konsolide Finansal Tablolar

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2022

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2021

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2021

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2021

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2021

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2020

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2020

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2020

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2020

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2019

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2019

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2019

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2019

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2018

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2018

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2018

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2018

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2017

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2017

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2017

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2017

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2016

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2016

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2016

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2016

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2015

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2015

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2015

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2015

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2014

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2014

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2014

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2014

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2013

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2013

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2013

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2013 

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2012

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2012

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2012

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2012

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2011

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2011

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2011

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2011

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2010

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2010

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2010

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2010

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2009

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2009

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2009

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2009

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2008

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2008

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2008

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2008

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2007

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2007

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2007

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2007

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2006

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2006

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2006

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2006

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2005

Finansal Tablo ve Rapor - Eylül 2005

Finansal Tablo ve Rapor - Haziran 2005

Finansal Tablo ve Rapor - Mart 2005

 

Finansal Tablo ve Rapor - Aralık 2004