Bağış ve Yardım Politikası

Bağış Ve Yardım Politikası

“MONDİ OLMUKSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş (Olmuksan), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Sermaye Piyasası Kanununda ve sair mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Olmuksan yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Olmuksan ve Mondi Grup’un vizyon, misyon ve politikalarına uygun; Olmuksan ve Mondi Grup’a ait etik ilkeler ile değerler ve A.B.D.’nin Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil ulusal ve uluslararası yasalar göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar ayni ve -istisnai durumlarda- nakdi olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam tutarının sınırı Genel Kurul’da belirlenir. Olmuksan, Bağış ve Yardım Politikası’ndaki ve Mondi Grup içerisindeki prensipler dahilinde ve A.B.D.’nin Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu da dahil uygulanabilir Türk kanunları ve yabancı kanunlar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Olmuksan tarafından yapılan bağış ve yardımların bireysel olarak veya toplamda kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.”